Kristovské energie léčení, žehnání, působení

16.08.2021

Pomocí kristovských energií, které jsem obdržel na své cestě Vám mohu zprostředkovat léčení, požehnání a působení v souladu se záměrem Vaší duše a v souladu se Zdrojem-Bohem-Stvořitelem.

Velmi dobré poučení o tom, co je Kristovská energie a Kristovské vědomí lze nalézt na www.jeshua.cz. Jedná se zde o channelingy skrze Pamelu Kribbe, jejichž překlad do češtiny provádí Denisa Vaňková.

Obsah:

Výňatek z channelingu "Kdo je Jeshua"

Výňatek z channelingu "Nová Země"

Channeling "Nová Země II"

Channeling "Pracovník Světla III"

Přijměte své kristovské vědomí (od Jennifer Hoffman)

Kristovo zasvěcení od Mistra Ježíše (od Natalie Glasson)

Výňatek z channelingu "Kdo je Jeshua"

 • Jeshua, Ježíš a Kristus
 • Kristovská energie, kterou vám přicházím nabídnout, pramení z kolektivní energie, která je za světem duality. To znamená, že rozpoznává protiklady dobrého a špatného, světla a tmy, dávání a přijímání jako strany jedné stejné energie. Žít z reality Kristovského vědomí znamená, že není žádný boj s ničím. Je to naprosté přijetí reality. Tato nepřítomnost boje nebo překážky je jeho hlavní charakteristikou. Od Krista (neboli Kristovské energie) poznáváme extrémy všech myšlenek, pocitů a činů jako manifestaci jediné božské energie, nemůže zde být žádná dualita, žádný soud ve způsobu, jak "on" (Kristovská energie) zakouší realitu.
 • Dejme příklad. Když Kristus ve vás sleduje ozbrojený konflikt mezi lidmi, jeho srdce pláče za osud poraženého, ale nesoudí. Cítí jeho bolest a ponížení s každou ranou, jeho srdce je naplněno soucitem, ale nesoudí. Dívá se na pachatele, toho se zbraní, toho, který má moc, který způsobuje bolest a cítí...jeho nenávist a hořkost a jeho srdce velmi truchlí, ale nesoudí. Srdce Kristovo objímá celý pohled hlubokým soucitem, avšak bez hodnocení, protože samo na sobě poznalo a zakusilo všechny aspekty bytí. Samo prožilo všechny role pachatele a oběti, pána a otroka a pochopilo, že není nikým z nich, ale tím, co tvoří základ obou.
 • Kristovská energie prošla všemi energiemi duality. Sama je identifikována občas s temnotou, občas se světlem, ale přes to všechno něco zůstává stejné. A když rozpozná tuto "totožnost" ležící vespod všech svých zkušeností, její vědomí získá nový druh jednoty: je "Kristem". Kristovská energie byla energií, kterou jsem vám přišel nabídnout.
 • Kým jsem, je skutečně složité vysvětlit. Budu se tudíž snažit rozlišovat mezi třemi "identitami": Jeshua, Ježíš a Kristus.
 • Já, jenž nyní hovořím, jsem Jeshua. Byl jsem lidskou bytostí, která ve své inkarnaci na Zemi nesla Kristovskou energii. Tato energie může být také nazývána Kristem.
 • Ježíš - v mém názvosloví - je jméno pro Božího člověka, který byl výsledkem přijetí Kristovské energie do duševní a fyzické reality Jeshuy.
 • Tato Kristovská energie byla do Jeshuy nalita ze sfér Světla, která je - z vašeho hlediska - umístěna ve vaší budoucnosti. Ježíš byl člověk, který vykonával zázraky a předkládal proroctví. Ježíš byl posel ze sfér světla, který byl ve mně inkarnován. Ve skutečnosti byl mým budoucím já. Ježíš byl, z mé perspektivy - člověka Jeshuy žijícího na Zemi - mým budoucím já, které se stalo jedním s Kristovskou energií. Protože v něm byl Kristus jasně přítomen a byl viditelný mnoha lidem, jevil se jim jako božský.
 • Já, Jeshua, jsem byl člověkem z masa a kostí. Jedinečným a do jisté míry vykonstruovaným aspektem "výtvoru - Ježíše" bylo, že jsem dostal své Kristovské já z budoucnosti. Nestal jsem se Kristem na základě své minulosti a tedy zkušeností. Nedosáhl jsem osvícení přirozenou cestou, ale prostřednictvím zásahu tak říkajíc zvenčí, esencí Kristovské energie z budoucnosti. Souhlasil jsem s tím hrát tuhle roli předtím, než jsem započal svůj život na Zemi. Souhlasil jsem s tím být "zastíněn" přítomností Ježíše jako aktem služby a také proto, že jsem hluboce cítil touhu poznat skutečnost mých nejhlubších potenciálů.
 • Ježíš, mé budoucí já ze sfér světla, se stal za jedno s Kristovskou energií. Přesto zde na Zemi nereprezentoval veškerou energii Krista, protože tato energie zahrnuje víc než je Ježíš. On je její jednou částí či jednou buňkou.
 • Kristus či Kristovská energie (je to spíše jako energetické pole než osobní entita) je kolektivní energií, která má mnoho aspektů či "buněk", které spolupracují takovým způsobem, že fungují jako jeden "organismus". Všechny buňky do celku jedinečně přispívají a zakouší samy sebe jako jednotlivce a stejně tak jsou tohoto celku součástí. Někdo by mohl nazvat tyto aspekty Kristovské energie anděly či arch-anděly.Charakteristickým znakem andělů je vědomí individuality stejně jako vysoký stupeň nesobeckosti, která jim umožňuje cítit se zajedno s kolektivními energiemi a být radostně v jejich službách. Pojem (arch)andělé je objasněn v poslední kapitole Série pracovníků světla ("Vaše Světelné Já").
 • Ježíšova mise na Zemi
  Ježíš byl energií z budoucnosti, která přišla lidstvu na Zemi přinést osvícení a poznání. Přišel z jiného světa či dokonce dimenze a vzal sebou vznešenou energii této reality. Když se inkarnoval na Zemi, jeho uvědomění vlastního Vyššího Já zůstalo nedotčené. Díky jeho přítomnosti ve mně, Jeshuovi, jsem si mohl snadno uvědomit pružnost materiálních zákonů a "konat zázraky."
 • Důvodem mého příchodu na Zemi, bylo vytvořit otvor či bránu do odlišného stavu vědomí. Chtěl jsem být příkladem možností, které jsou dostupné každé lidské bytosti.
 • Ve sférách světla, odkud Ježíš přišel, bylo pociťováno, že Země se ubírá směrem, který skončí velkou temnotou a sebe-odcizením pro duše zahrnuté do Zemského experimentu. Bylo rozhodnuto, že bude uvedena do pohybu mocná síla, která jasně ukáže lidským bytostem volby, jež jsou jim dostupné.Osobností Ježíše jsme chtěli ukázat lidským bytostem zrcadlo a připomenout jim jejich vlastní božský původ a dřímající potenciály, jež v sobě nesou. Potenciály pro mír, svobodu a mistrovství nad sebou samými.
 • Každá lidská bytost je mistrem svojí vlastní reality. Neustále vytváříte svou vlastní realitu. Jste schopni propustit mizernou či neuspokojující realitu, dovolit Světlu vstoupit a transformovat svůj svět. Člověk je svým vlastním pánem, má však tendence darovat svou sílu vnějším autoritám, které tvrdí, že znají pravdu a že pro něj chtějí to nejlepší. Děje se to v politice, medicíně, vzdělávání a tak dále. I váš "zábavní průmysl" je plný falešných obrázků o štěstí, úspěchu a kráse, které neslouží nikomu jinému kromě těch, kteří je vytvořili. Přemýšleli jste někdy o tom, kolik peněz je utraceno pouhým vytvářením obrazů? V médiích, v novinách, filmech, rádiích a televizi jsou neustále šířeny obrazy. Odkud tyto obrazy pocházejí? Proč tam jsou? Kdo je vytvořil?
 • Obrazy jsou prostředky používané pro získání moci nad lidmi. Obrazy mohou učinit lidi podřízenými a oddělenými od svých skutečných potřeb bez použití fyzické síly či násilí. Obrazy mohou přinutit lidi dobrovolně se vzdát jejich vlastní moci a vlastní hodnoty. Klamou vás takovým způsobem, že nepotřebujete být násilně nuceni k ničemu; přijímáte měřítka znázorněná obrazem za vlastní a podle toho pak také jednáte. Tohle je to, co bychom mohli nazvat neviditelnou kontrolou mysli a co je hojně rozšířené mezi vašimi "svobodnými" západními civilizacemi.Primární funkcí Světla je přinášet jasnost, uvědomění a transparentnost do neviditelných struktur myšlení a cítění, které formují váš život. Světlo je opakem kontroly mysli. Kam do reality vstoupí Světlo, tam přeruší pouta bezvýznamné síly a moci a rozbourá na nich založenou hierarchii. Nepovolí zneužití moci a osvobozuje lidi od přeludů a iluzí, které jim odebírají sílu pro svobodné rozhodování.
  Ježíš byl, v době kdy žil, hrozbou pro vládnoucí pořádek. Tím, co říkal lidem a jenom tím, co vyzařoval, způsobil, že struktury moci byly viděny takové, jaké ve skutečnosti byly.
 • Role Pracovníka světla, kterou na sebe Ježíš vzal, byla těžká; zvláště pro mě, Jeshuu, lidskou bytost, která souhlasila nést tuto intenzivní, jasnou energii za svého života na Zemi. Já, Jeshua, jsem byl silou Ježíšovy přítomnosti téměř zastíněn, zastíněn přítomností svého budoucího já! Ačkoli mě naplňovala ohromnými vhledy, láskou a inspirací, bylo skutečnou výzvou fyzicky nést či "držet" jeho energii. Nemohl jsem fakticky jeho energii začlenit do své fyzické bytosti - buňky v mém těle na to ještě "nebyly připraveny" - a tak se mé tělo nesoucí tyto intenzivní energie Světla na fyzické úrovni vyčerpalo. Bez ohledu na fyzické hledisko zde bylo také duševní břemeno nést Kristovskou energii. Bylo pro mne velmi těžké pozorovat časté nepochopení povahy Kristovské energie, dokonce i mými nejbližšími přáteli či "žáky". Jako lidská bytost, kterou jsem byl, jsem někdy zoufal a pochyboval o významu cesty, na kterou jsem se vydal. Cítil jsem, že svět není na Kristovskou energii připraven. Cítil jsem, že její podstata nebyla rozpoznána. Ježíš byl ve své době skutečným průkopníkem.


Důsledky Ježíšova příchodu na Zemi S příchodem Ježíše na Zemi bylo zaseto semínko. Bylo to semínko Kristovské energie. Lidé byli pohnuti tím, co jsem říkal a dělal a nevědomě na úrovni duše skutečně rozpoznávali Kristovskou energii. Hluboko uvnitř jejich duší byla probuzena jejich paměť. Něco bylo zasaženo a uvedeno do pohybu.

 • Na povrchu, na úrovni, kterou můžeme vidět a cítit ve fyzickém světě, vytvořil můj příchod mnoho rozruchu. Následkem zákonu duality, vytvořilo mocné vlévání Světla silnou reakci z Temnoty. Je to logické. Světlo chce zlomit struktury moci a uvolnit uvězněné energie. Temnota je energií, která chce potlačit a kontrolovat. A tak tyto dvě energie mají opačné zájmy. Kde jedna získá moc, druhá na svou obranu oplatí úder a znovu nastolí rovnováhu. Proto i můj příchod na Zemi zahájil mnoho boje a násilí jako opačnou reakci na Světlo, které jsem šířil.
 • Pronásledování mých stoupenců, raných Křesťanů, je jedním příkladem této násilné protireakce. Avšak ani sami Křesťané, zakladatelé církve, se taktéž nevyhýbali násilí ve své snaze šířit mé učení. Vzpomeňme si na křížové výpravy a inkvizici. Ve jménu Krista bylo vykonáno mnoho temných, barbarských činů, jak od Křesťanů, tak od ne-Křesťanů.
 • Mistři Světla, kteří se rozhodli vyslat mě na Zemi jako posla, si byli vědomi faktu, že silná a nebývalá energie Ježíše by mohla vyvolat silné reakce temnoty. Ježíš pronikl do reality země jako kometa. Byl to druh záchranného opatření ze sfér světla, od energií, které byly hluboce odpovědné za Zemi a její obyvatele. Byl to nejzazší pokus odchýlit směr, kterým se Země vydávala, způsob přerušení cyklů ignorantství a ničení, které se znovu a znovu opakovaly.
 • Výsledky byly nejednoznačné. Na jedné straně vyvolalo Světlo Ježíše mnoho Temnoty (jako protireakci). Na druhé straně byla zaseta semínka Kristovského vědomí v srdcích mnoha lidí. Důležitý důvod pro můj příchod bylo probudit na Zemi duše pracovníků světla. (Pojem pracovník světla si vysvětlíme v dalším poselství). Tyto duše měly být nejcitlivější a nejvnímavější k mé energii, přestože se taktéž mnoho z nich ztratilo v nepochopení a temnotě planety Země. Pracovníci světla jsou ve skutečnosti poslové Světla se stejným posláním, jako měl Ježíš. Rozdíl je v tom, že ve své inkarnaci jsou ve fyzickém těle méně spojeni se svým božským Já, než jak tomu bylo u mě. Jsou více ovlivněni karmickými břemeny a iluzemi života na Zemi. Jsou více připoutáni k minulosti. S vtělením Ježíše se událo něco zvláštního. Ježíš nenesl žádná karmická břemena z minulosti, a proto mohl snáze udržet spojení se svou božskostí. Ocitl se zde poněkud uměle, postava z budoucnosti, která je souběžně zde i tam.
 • Vědomí bytostí Světla, které se radostně rozhodlo "vložit" energii Ježíše do pozemské reality, v té době nebylo dokonalé a všeznalé. Každá uvědomělá bytost je neustále v procesu rozvoje a pochopení sebe sama. Mezi lidmi je trvalá víra, že vše je předurčené nějakým božským plánem; za touto vírou je představa dominantního, vševědoucího Boha. Toto tvrzení je klamné. Není zde žádné předurčení vnější silou. Jsou zde pouze možnosti, které jsou výsledkem vnitřních rozhodnutí, která činíte. Můj příchod na Zemi byl založen na rozhodnutí, jež bylo učiněno kolektivní energií Světla, které byl Ježíš součástí. Byla to volba, zahrnující rizika a nepředvídatelný výsledek.
 • Kolektivní energie Světla, o které hovořím, je andělská říše, která je hluboce spojena s lidstvem a Zemí, jelikož pomohla stvořit člověka a Zemi. Vlastně jste její součástí a nejste od ní vůbec odděleni, ale nyní mluvíme multidimenzionálně, tj. na úrovni vědomí, které je mimo váš lineární rámec času. V jiné dimenzi nebo rámci času jste těmito anděly, kteří tvoří sféry Světla, z které přišel na Zemi Ježíš. (Více najdete v kapitole "Vaše Světelné Já"). Vy - pracovníci světla - jste mnohem více propojeni s "příběhem Ježíše", s tímto vléváním Kristovské energie na Zemi, než si myslíte. Byla to v jistém měřítku kolektivní snaha, do které jste vy všichni přispěli, a ze které jsem vzešel já Jeshua jako viditelný a fyzický představitel.
 • Mé poselství bylo, že Kristovská energie je přítomna ve všech lidských bytostech jako semínko. Když ke mně budete vzhlížet jako k nějaké autoritě, toto poselství jste nepochopili.
 • Přál jsem si a stále si přeji vyzvat vás, abyste věřili sami sobě a našli pravdu uvnitř svých srdcí a nevěřili na žádnou autoritu mimo vás.
 • Oficiální Křesťanské vyznání mě, paradoxně, umístilo mimo vaši realitu jako autoritu hodnou uctívání a poslouchání. Tohle je skutečně opak toho, co jsem zamýšlel. Zamýšlel jsem vám ukázat, že vy sami můžete být žijícím Kristem.
 • Nyní vás žádám, abyste poznali Krista uvnitř sebe a vrátili mi mé lidství.
 • Jsem Jeshua, člověk z masa a krve a pro všechny z vás skutečný přítel a bratr.

Výňatek z channelingu "Nová Země"


Smysl procházení dualitou

Prosím, nepodceňujte smysl vašich životů na Zemi. Patříte k nejkreativnější, nejvyspělejší a nejodvážnější části Boha (Všeho-Co-Jest). Jste průzkumníci nepoznaného a tvořitelé nového. Vaše zkoumání říše duality slouží účelu, který sahá daleko za vaši představivost. Je těžké vysvětlit vám nejhlubší smysl vašich cest, ale můžeme říci, že jste stvořili nový typ vědomí, takový, který dříve neexistoval.

Toto vědomí bylo poprvé zobrazeno Kristem v dobách, kdy kráčel po Zemi. Toto vědomí, které nazývám Kristovské vědomí, vyplývá ze spirituální alchymie. Fyzikální alchymie je umění transformovat olovo ve zlato. Spirituální alchymie je umění transformovat temnou energii ve "třetí energii", spirituální zlato přítomné v Kristovské energii.

Uvědomte si, prosím, že tím neříkáme, že smyslem je transformovat temnotu ve světlo či zlo v dobro. Temnota a světlo, zlo a dobro jsou přirozené protiklady; existují ze vzájemné přízně.

Skutečná spirituální alchymie představuje "třetí energii", typ vědomí, které obsahuje obě polarity skrze energie lásky a pochopení. Skutečný účel vaší cesty není nechat Světlo ovládnout Temnotu, ale jít za hranici těchto protikladů a vytvořit nový typ vědomí, který může udržovat jednotu v přítomnosti obojího - světla i temnoty.

Vysvětlíme toto poněkud složité téma prostřednictvím přirovnání. Představte si, že jste hlubinní potápěči, kteří hledají perlu. Pořád a znovu se potápíte do oceánu, abyste našli jednu konkrétní perlu, o které všichni mluví, ale nikdo ji ve skutečnosti neviděl. Říká se, že dokonce ani Bůh, Vrchní Potápěč, se nikdy této perly nedotkl.

Potápění v oceánu je plné nebezpečí, jelikož se můžete ztratit nebo jít příliš hluboko na to, abyste se znovu nadechli. Jste vytrvalí a potápíte se do tohoto oceánu zas a znovu, jelikož jste rozhodnutí a plní inspirace. Jste snad šílení?

Ne, jste průzkumníci nového.

Tajemství je: v procesu nalézání perly, vy perlu tvoříte. Perla je spirituální zlato Kristovského vědomí. Perla jste vy, transformováni zkušenostmi duality.

To, co tu nyní máme, je skutečný paradox: prozkoumáváním Nového, nové tvoříte. Stali jste se perlou Božského výtvoru.

Bůh to nemohl udělat jinak, jelikož to, co jste se pokoušeli nalézt, ještě neexistovalo; muselo to být vytvořeno vámi. Proč Boha tolik zajímalo vytvoření něčeho nového? Řekněme to tím nejjednodušším způsobem.

Předně, Bůh byl zcela DOBROTIVÝ. Dobrota byla všude kolem. Ve skutečnosti tu nebylo nic jiného, věci byly poněkud statické. Jeho dílo postrádalo živost; postrádalo možnost růstu a rozmachu. Můžeme říci, že uvízlo.

K tomu, aby vytvořil změnu, aby vytvořil možnost pro pohyb a rozmach, musel Bůh vnést do svého tvoření Prvek, který se lišil od vše-prostupující Dobroty. To bylo pro Boha velmi těžké. Jak můžete stvořit něco, co není vámi? Jak Dobrota může stvořit Špatnost? Nemůže. A tak Bůh přišel takříkajíc se lstí. Tato lest se nazývá nevědomost.

Nevědomost je prvek, který brání Dobru. Vytváří iluzi bytí mimo Dobro, bytí oddělené od Boha. "Nevědět, kým jste" je podnět, který stojí za změnou, růstem a rozvojem ve vašem vesmíru. Nevědomost plodí strach, strach plodí potřebu kontroly, potřeba kontroly plodí boj o moc a tak tu máte všechny podmínky pro to, aby "Zlo" kvetlo. Jeviště pro boj mezi Dobrem a Zlem je připraveno.

Bůh potřeboval živost protikladů, aby své stvoření "rozhýbal." Může být pro vás velmi těžké s ohledem na všechno utrpení způsobené nevědomostí a strachem to pochopit, ale Bůh si těchto energií velice vážil, jelikož mu poskytly způsob jak překonat hranice Sebe sama.

Bůh požádal vás, kteří patříte k jeho nejtvořivější, nejpokročilejší a nejodvážnější části, abyste přijali závoj Nevědomosti. Abyste mohli zažít dynamiku protikladů co možná nejdůkladněji, dočasně jste padli do zapomnění vaší skutečné povahy. Souhlasili jste s tím skočit do neznáma, ale i tato skutečnost byla schována pod závoj zapomnění. A tak nyní často proklínáte Boha za to, že jste v situaci, v jaké jste: útrapy, nevědomost - a my to chápeme. V té nejhlubší podstatě jste přece: Bůh, Bůh je vámi.

Navzdory všem potížím a zármutkům máte hluboko uvnitř, co se týká prožívání a tvoření Nového, co se týká života v dualitě, stále smysl pro zázraky a vzrušení. Tohle je původní Boží vzrušení, důvod proč Bůh vůbec začal prostřednictvím Vás svou cestu.

Když jste vyrazili na svoji cestu, čelili jste Zlu (strachu, nevědomosti) s nejasnou vzpomínkou na Dobro (Domov). Zatímco jste toužili po Domově, začali jste se utkávat se strachem a nevědomostí. Vy se však nevrátíte Domů ve smyslu návratu do stavu vaší minulosti. Díky vaší cestě se dílo změnilo.

Konec vaší cesty bude znamenat, že se stanete většími než dobro a zlo, světlo a temnota. Vytvoříte třetí energii, Kristovskou energii, která přijímá a překračuje obojí. Rozšíříte Božské tvoření. Budete Novým Stvořením Boha. Jakmile se na Zemi plně zrodí Kristovské vědomí, Bůh překoná sám sebe.

Před "lidskou zkušeností" Kristovské vědomí neexistovalo. Kristovské vědomí je vědomí toho, kdo prošel skrze mnohovrstvou zkušenost duality, smířil se s ní a objevil se "na druhé straně." Ten bude obyvatelem Nové Země. Ten opustí dualitu. Pozná a přijme svoji vlastní božskost. Bude za jedno se svým božským Já. Jeho božské Já bude ovšem jiné než předtím. Bude hlubší a bohatší než vědomí, z kterého se zrodil. Dalo by se také říci: tím, že projde zkušeností duality, Bůh obohatí Sám/Samu sebe.

Příběh je zjednodušený a zkreslený jako cokoli dalšího, o čem říkáme, že je zkresleno iluzemi času a oddělenosti. Tyto iluze posloužily cennému účelu. Nadešel však čas jít za tyto iluze. Prosím, pokuste se vnímat energii, která je za našimi slovy, příběhy a přirovnáními. Tato energie je v jiném smyslu vaší vlastní. Tato energie, která promlouvá skrze mě, Jeshuu, je energie vašich budoucích Kristovských Já. Čekáme, až se k nám připojíte. Jak překonat dualitu - dokončení karmického cyklu

V momentě, kdy již nad vámi hra duality nemá vliv, Váš pozemský cyklus životů končí. V duální hře je podstatné to, že se identifikujete s jistým postavením na hřišti polarit. Identifikujete se s tím být chudý nebo bohatý, slavný či prostý, muž nebo žena, hrdina či dareba. Skutečně nezáleží tolik na tom, jakou roli hrajete. Dokud se cítíte za jedno s hercem na pódiu, dualita vás stále pevně svírá.

To samozřejmě není špatně. Vlastně to tak mělo být. Vy jste měli zapomenout na své skutečné Já. Abyste zakusili všechny aspekty duality, měli jste zúžit své vědomí k jisté roli v dramatu pozemského života.

A hráli jste to dobře. Byli jste tolik uchváceni svými rolemi, že jste úplně zapomněli na cíl a účel procházení cyklem životů na Zemi. Tolik jste zapomněli sami na sebe, že jste vzali hry a dramata z duality za jedinou realitu, která existuje. Ve finále vás tato realita učinila velmi osamělé a plné strachu, což je pochopitelné, neboť právě hra duality, jak již bylo poznamenáno výše, je na prvcích nevědomosti a strachu založena.

Channeling "Nová Země II"


Planetární cyklus

Vše se vyvíjí v cyklech, planety stejně jako lidé. Pro jednotlivce či skupiny duší není výjimkou vystoupit časem z karmického cyklu. Co však dělá tuto éru neobyčejnou je, že sama Země dokončuje důležitý karmický cyklus. Země podstupuje svou vlastní vnitřní transformaci, jejímž výsledkem bude nový typ vědomí v jejím bytí jako planety. Ať už jsou jednotlivé duše v jakémkoli bodě svého vlastního cyklu, transformační proces Země je bude ovlivňovat.

Země je vaším domovem. Přirovnejte ji k domu, ve kterém žijete. Představte si, že se dům rekonstruuje. Pouze tento fakt značně ovlivní váš každodenní život. V závislosti na vašem stavu mysli budete tento zážitek prožívat jako vítanou změnu nebo jako narušující a znepokojující událost. Jestliže jste již rekonstrukci vašeho domu plánovali a těšili se na ni, pak jste v souladu se změnami a můžete plynout s proudem. Transformační proces Země vás podpoří a zvýší váš osobní transformační proces.

Pakliže jste ani v nejmenším svůj dům rekonstruovat nechtěli, budete frustrováni chaosem, který vás obklopí. Vnitřní změny Země vás vyvedou z rovnováhy.

Pro ty, kteří vítají vnitřní změny své planety Země, nastanou neobyčejně posilující časy. Budete pozvednuti vlnou Světla, která nyní zaplavuje váš vesmír.

V současné době Země téměř praská pod karmickým břemenem lidstva. Negativita a násilí, které číší z tohoto břemene, vytvářejí druh energetického odpadu, který je Země jen stěží schopna zpracovat, neutralizovat či pohltit.

Zaměřte na chvíli své vědomí do srdce Země. Uvolněte se a soustřeďte se... cítíte tam něco? Cítíte, jak je Země trhána na kusy, jak je na ní tak mnoho násilí?

Země cítí současně bezmoc i vzdor. Je na pokraji vytvoření nové základny pro své bytí. Země se chystá uvolnit energie strachu, soutěživosti a dramatu na vnitřních i vnějších úrovních. Nová základna, která začíná svítat uvnitř Země, je energií srdce, energií rovnováhy a spojení: je to žijící Kristovská energie.

Země stejně jako lidstvo je zapojená do učení. Zrovna jako lidstvo se i její vědomí vyvíjí a transformuje. Stejně jako u lidstva i její cesta začala z jistého typu nevědomosti či nevědomí o jejím vlastním bytí.

Země byla kdysi "temnou planetou", která absorbovala či spolykala energie, které ji obklopovaly. Přijala energie či bytosti, se kterými se setkala a zcela je vstřebala; odebrala jim jejich jedinečnost a v jistém smyslu je zabila. Pramenilo to z její touhy po rozvoji. Země uvnitř sebe cítila jakýsi nedostatek, který si vysvětlovala jako potřebu dobýt a vstřebat ostatní energie. Jelikož Země nedávala těmto energiím nic nazpět, nebyla mezi nimi žádná vzájemná součinnost. Byl to smrtelný a mrtvolný proces.

V určitou dobu si začala Země uvědomovat, že ji tento proces nenaplňuje. Cítila, že ji v tomto způsobu krmení sebe sama něco chybí. Její pocit nedostatku se nezmírnil. Její potřeba rozvoje nebyla uspokojena tím, že zabíjela jiné energie.

V tomto momentě se uvnitř Zemského vědomí zrodila touha po živosti, po Životě. Země si to však ještě tak plně neuvědomovala. Věděla pouze to, že chce něco jiného, něco nového, nějaký druh součinnosti s ostatními energiemi, který by nekončil jejich omezením Zemskou energií. V rámci Zemského vědomí se vytvořil prostor pro zažívání něčeho jiného než jí samotné.

To energeticky znamenalo počátek života na Zemi.

Je vesmírným zákonem, že všechny hluboce pociťované touhy nakonec vytvoří prostředky k jejich uskutečnění. Touhy, které jsou v zásadě směsí myšlenek a pocitů, jsou tvořivými energiemi. To platí stejně tak pro planety jako pro lidi. V Zemi jako v planetě vznikla touha po prožívání života, touha zachovat a oslavovat život namísto toho, aby ho ničila.

A tak se také stalo.

Když na Zemi přišel život, Země samotná se začala rozvíjet a kvést. Vstoupila do nové sféry prožitku, který ji naplnil pocitem úžasu a uspokojení. Byla překvapená, že tak prostá touha, tak nejasně pociťovaná potřeba, může přinést tolik ohromných a nebývalých vývojů.

Na Zemi se rozvinul velkolepý experiment různých životních forem. Mnoho životních forem sem bylo přitahováno, aby se zde projevily a experimentovaly s přítomnými energiemi. Země se stala hnízdištěm novosti. Existovala tu svoboda zkoumání nových cest a nových možností. Pro všechna stvoření zde byla, a stále je, svobodná vůle.
S vytvořením života začala Země a všechny bytosti žijící na ní usilovat o vnitřní rozvoj. Ústředním tématem tohoto způsobu prožívání byla rovnováha mezi dáváním a přijímáním.

Na vnitřní úrovni vědomí Země věky usilovala o to, aby našla správnou rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Země jako planeta dává a bere život. Když byla Země v "temném období", ve fázi, kdy absorbovala a likvidovala ostatní energie, důraz byl silně kladen na "braní."

Nyní se ocitla v druhém extrému: dávání až na hranice toho, co může dát.

Země dlouho tolerovala násilí a vykořisťování lidmi, jelikož to bylo v jistém smyslu dané karmicky. Země musela zakusit druhou stranu síly a útisku. Její činy jako pachatele se vrátily jako bumerang a podnítily opačnou zkušenost - být obětí. Takhle funguje karma; není to věc trestu. K tomu, abyste skutečně pochopili záležitost síly, musíte projít oběma jejími póly a přijmout je. Když s něčím bojujete nebo nad něčím chcete mít moc, znovu se s tím budete setkávat jako oběť či pachatel, dokud si neuvědomíte, že jste JEDNÍM, že jste oběma částmi božské energie.

Dnešní nelítostné vykořisťování Země je tedy do jisté míry karmicky přiměřené, jelikož to poskytuje Zemi možnost, aby zcela pochopila rovnováhu mezi dáváním a braním.

Avšak hranice, do které jsou neúcta a vykořisťování karmicky přiměřené, je v dohlednu.

Země tuto rovnováhu pochopila a ukončuje svůj karmický cyklus vědomí. Nyní již dosáhla takové úrovně lásky a uvědomění, že již nebude více tolerovat její zneužívání lidmi. Tato úroveň vědomí způsobí, že bude přitahovat stejně smýšlející energie, které vychutnávají harmonii a respekt a bude odmítat energie s destruktivním cílem.

Nadešel čas pro novou rovnováhu mezi dáváním a přijímáním. Na Nové Zemi bude panovat mír a harmonie mezi planetou Zemí a vším, co na ní žije: lidstvem, rostlinami a zvířaty. Harmonie a srdečná sounáležitost mezi všemi bytostmi bude zdrojem velké radosti a tvořivosti.

Přeměna od staré Země k Nové Zemi je proces, který není pevně ukotvený v čase a nemá jasnou povahu. Mnohé záleží na volbách lidstva, na volbách, které učiníte vy všichni jako jednotlivci právě teď.

O tomto čase přeměny bylo učiněno spousta proroctví. Vytváření takových proroctví je vždy pochybná záležitost. Jde o to, že: vaše viditelná hmotná realita je manifestací vnitřního kolektivního stádia vědomí. Vědomí je, jak jsme uvedli na začátku, svobodné a tvořivé. Kdykoli se můžete rozhodnout změnit svou budoucnost změnou myšlení a cítění. Nad svými myšlenkami a pocity máte moc. Kdykoli můžete říci NE svým omezujícím a destruktivním myšlenkám nebo pocitům. Tohle platí pro vás jako jednotlivce ale i pro širší skupiny lidí.

Když si podstatná skupina jednotlivců vybere svobodu a lásku namísto sebe-nenávisti a destrukce, tak se to projeví i v hmotné realitě. Země na to bude reagovat. Je citlivá k tomu, co se odehrává uvnitř lidí. Odpovídá na vaše vnitřní pochody.

Tímhle bychom chtěli ukázat, že nikdo, dokonce ani na naší straně, není schopen učinit přesnou předpověď, jakým způsobem se Nová Země zrodí. Je ale jisté, že ta skupina duší, která teď zakončuje svůj karmický cyklus, je energeticky úzce propojena s Novou Zemí. Tito lidé, kteří se často cítí hluboce spojeni s představami ztělesněnými Novou Zemí, budou mít nádherné příležitosti k růstu a uvolnění díky splývání planetárního a osobního cyklu.

V následujících kapitolách budu mluvit zejména o této skupině duší. Často jsou nazývané Pracovníky Světla a i já budu toto pojmenování používat. Důvod jejich inkarnace během tohoto věku přeměny není náhodný. Jsou hluboce spojeni s historií Země. Popíšu duševní rysy, které vlastní většina Pracovníků Světla. Budu mluvit o jejich historii, galaktických kořenech a o jejich poslání na Zemi. Podrobněji pohovořím o stádiích vnitřního růstu spojených s uvolňováním se z karmického cyklu.

Channeling "Pracovník Světla III"

Pracovníci světla se inkarnují na Zemi

Když jste se inkarnovali na Zemi, právě jste započali přeměnu z vědomí založeného na egu k vědomí založenému na srdci. Načrtli jsme tuto přeměnu, jako že se skládá ze čtyř kroků. První krok jste udělali, když jste si začali uvědomovat svou touhu po "něčem jiném," něčem odlišném než je boj o moc, který zaplňoval vaše životy předtím.

Po značný časový úsek poskytoval tento boj vašim životům důvod a smysl. Vaše fascinace mocí vás vedla v galaktických válkách k zneužívání lidské bytosti jako loutky. Všechny galaktické říše se toho účastnily. Když ovšem byly soupeřící energie přeneseny na Zemi s člověkem jako jejich hřištěm, stali jste se spíše pozorovateli a ustoupili jste přímo z válek. Pozorovali jste, co se na Zemi odehrávalo. Viděli jste vývoj lidské bytosti v něco, ve stádium bytí, kterého jste vy dosáhli dávno předtím. Stali jste se rafinovanými válečníky s vybroušenými metodami psychické manipulace a boje. S vašimi vhodnými genetickými implantáty se člověk měl stát také takovým.

Tyto genetické implantáty způsobily vysokou úroveň mentálního vývoje uvnitř lidské bytosti. Funkce přirozeného instinktu a cítění byly více či méně potlačeny na úkor funkce myšlení a logiky.

Zmínili jsme, že galaktické vlivy způsobily vysokou úroveň strachu u člověka, který se vyvíjel. Ve skutečnosti byl tento element strachu úzce propojen s přeceňováním myšlení. Ve vyvážené situaci je strach překonán nebo dán do perspektivy vašimi přirozenými intuitivními dovednostmi a vaší schopností vycítit, co je správné či vhodné udělat. Avšak když schopnost myšlení dosáhne vedení, strach má sklon sílit, protože myšlení spočívá na mechanickém, logickém procesu, který nedovoluje intuici či pocitům vstoupit do tohoto procesu. Když je mentální schopnost krmena emocemi strachu, má sklon zdivočet a vytváří klamné myšlenky, myšlenky o kontrole všeho a všech. Diktátorské režimy jsou příkladem tohoto zdivočení mentální schopnosti.

Odpověď na strach nikdy není víc myslet. Je to myslet méně a věřit proudu života. Je to návrat do stádia milosrdenství, které je vašim lidským právem. Je to o propouštění místo uchopení.

Když skončila vláda stádia ega uvnitř duší Pracovníků Světla, otevřeli se novému způsobu bytí. Intuitivně jste se natahovali pro energii srdce. Ve skutečnosti jste hledali druh tvořivosti, který překročil pouhou hru s mocí. Ucítili jste, že boj o moc byl destruktivní a nemohl vytvořit nic nového, poněvadž zabíjel a vstřebával vše, co bylo "jiné."

Tím, že jste zkoušeli kontrolovat a ovládat život, ať už vnitřní či mimo vás, jste se vlastně pokoušeli učinit realitu statickou a předvídatelnou. Ve skutečnosti je moc neuvěřitelně nudná.

Když jste si to uvědomili, zjistili jste, že vaše opravdová touha není mít moc, ale být skutečně kreativní. Být skutečně kreativní znamená být ve spojení se svým vlastním božstvím.

Poněvadž jste božské bytosti, cokoli děláte či neděláte, vždy tvoříte nějaký druh reality. Tvořivost je vaše skutečná přirozenost. Ve fázi ega jste zakusili možnost popřít svou opravdovou přirozenost. Ve skutečnosti je to na jisté úrovni pokřiveným způsobem tvořivý čin. Být skutečně tvořivý znamená tvořit v souladu s životem a nikoli se smrtí.

Když se u vás toto uvědomění probudilo, vzpomínka na "domov" procitla. Nejasná vzpomínka na stádium čistoty a blažené jednoty vstoupila znovu do vašeho vědomí a vy jste věděli, že to byl nějakým způsobem klíč k vašemu štěstí. Jenže vy jste se cítili bezmocní a nevědomí, protože jste neměli ani potuchu, jak s tím zacházet. Věděli jste, že ego nemá odpověď, ale přesto jste ještě ve skutečnosti nevstoupili do říše vědomí založeného na srdci.

Zároveň ve vás narůstaly pocity lítosti a provinění za to, co jste udělali lidským bytostem na Zemi.

Zvláště na Zemi byly ohromné možnosti pro svobodné vyjádření samotného vědomí v mnoha různých způsobech. Země měla být sjednotitelem různých energií, tavící kotel, ve kterém různé, ba dokonce protichůdné energie mohly dosáhnout určité harmonické koexistence. Na Zemi bylo stvořeno energetické hřiště, aby ubytovalo velmi různorodé soubory energií.

Rozdíl mezi žitím na Zemi a žitím na jiných místech ve vesmíru, na fyzických či astrálních úrovních, je ten, že na Zemi je přítomná ohromná škála energií. Mimoto tato rozmanitost není přítomna pouze jako ohromné rozpětí životních forem či druhů. Ve skutečnosti je přítomna uvnitř jedné bytosti, lidské bytosti. Lidská bytost je schopna pojmout spektrum energií širšího rozsahu než jakákoli jiná bytost. Uvnitř sebe máte energii vraha i světce, energii dítěte, dospělého i starého, energii mužskou i ženskou, energii aktivní i pasivní, energii rozumovou i emocionální, energii vody, vzduchu, ohně i země, atd. Může se vám to jako lidské bytosti zdát banální či jednoduše vlastní, ale pro každou jinou bytost ve vesmíru je to skutečný výkon. Je to celkem výkon být vůbec člověkem, aniž byste vykonali cokoliv zvláštního.

Avšak nejunikátnější vlastnost lidské bytosti je schopnost sloučit energie, které se zdály být předtím neslučitelné. Člověk byl stvořen nejen, aby udržel všechny tyto odlišné energie, ale aby byl rovněž jejich prostředníkem a stavěl mezi nimi mosty.

Důvod proč Duch či Bůh či Vše-Co-Jest přišel s konceptem lidské bytosti je ten, že vesmír se ocitl ve stádiu stagnace. Vědomí, které prozkoumávalo život mimo jednotu, mělo tendenci zakoušet rozdílné životní formy v různých rovinách a místech ve vesmíru. Když duše zakusila vše, co existovalo v konkrétní životní formě, odešla - ve smyslu, že se tam dále neinkarnovala - a pokračovala v jiných životních formách, které odpovídaly jejím konkrétním potřebám. Neexistovala potřeba transformovat energii, zatímco žilo v nějaké konkrétní životní formě. Když jste chtěli změnu, změnili jste těla. Nebylo to z důvodu, že by duše byly líné nebo slabé. Většina těl, sahající v hustotě od fyzické k astrální, nabízela omezené možnosti zkušeností a tudíž omezené možnosti k růstu a transformaci. Tělo nebylo schopno uchopit tolik rozdílných energií. Například když žijete na vodní planetě, kam se inkarnujete jako vodní bytost, umožňuje vám to zakusit povahu vody všelijakými způsoby. "Pocit" být tekutý, ne pevný, proudící, pohybující se, je vskutku nádherný. Avšak když jste chtěli zakusit být pevný a nepohyblivý, museli jste toto tělo opustit a na chvíli žít uvnitř hory. A taktéž když jste žili jako galaktické bytosti hledající moc, nemohli jste uvnitř tohoto těla doopravdy změnit své vědomí.

Následek této omezující či speciální palety zkušeností uvnitř jistého těla byl ten, že stvořený svět životních forem uvíznul. Nemohl dál růst a rozšiřovat se a tak nějak zaklesnul do stavu stagnace.

Jedinečná síla lidské bytosti je schopnost udržet široké uskupení energií a přivést je do stavu tvořivé, ne statické rovnováhy. Ve skutečnosti je tato síla rovna schopnosti transformovat temnotu ve světlo, tj. síla spirituální alchymie. Ta, která přináší dříve protikladné energie do stavu dynamické harmonie, je Kristovská energie, energie, která udržuje jednotu navzdory dualitě. Je to stejná energie, která transformuje temnotu tím, že ji přijímá, čímž dovoluje strachu transformovat se do radosti. Kristovská energie je "třetí energií", která se spojuje přijímáním. Její alchymistická síla leží v její schopnosti být vše-objímající, vše-akceptující a v bytí beze strachu.

Jako lidské bytosti jste jediným tvorem, který má tuto schopnost spirituální alchymie. Ani rostliny, ani zvířata, ani andělé, ani "temní páni" nemají tuto moc.

Všechny duše zažívají, jaké to je být světlou, jaké to je být temnou, jaké je být všemi různými druhy bytostí, které žijí ve vesmíru, duše ovšem nemohou zakusit, jaké to je přeměnit temnotu ve světlo, zatímco zůstávají ve své současné životní formě. Nedokážou si představit, jaké to je změnit se na vnitřní úrovni takovým způsobem, že při vaší cestě životem pro sebe tvoříte rozdílnou fyzickou a spirituální realitu.

I duše, které jsou inkarnovány v jiných životných formách, "vytváří svojí realitu" a mají svobodnou vůli, jen mají menší možnost překlenout vysoce rozdílná a třeba i protichůdná stádia vědomí, i když zůstávají ve stejném těle, ve stejné (lidské) formě. Vy jako lidé jste stavitelé mostů či spirituální alchymisté a to je to, co činí Zemi a lidskou bytost jedinečnou.

Nyní se vrátíme k našemu příběhu o duších Pracovníků Světla, které cítily trýzeň a lítost nad svým zásahem do lidských bytostí. Uvědomily si, že na Zemi byla rozehrávána zcela nová hra, hra plná příslibů, kterou se pro své vlastní nejlepší dobro snažily potlačit. Díky tomu cítily bolest. Na jisté úrovni také zjistily, že si svými sobeckými skutky zablokovaly svoji vlastní spirituální cestu ke světlu a skutečné radosti.

Rovněž, když jste se probudili ze své egoistické dřímoty, viděli jste, že Země byla tak krásným místem, zelená planeta oplývající životem. Tohle ve vás podnítilo hluboké vzpomínky. Byli jste přítomni na samém počátku života na Zemi. Země tehdy neztratila svou nevinnost. V oněch vzdálených časech, předtím než jste padli do válečnického vědomí, jste byli součástí ráje na Zemi jako andělské bytosti pečující o život a opatrující ho. Byli jste anděly v Rajské Zahradě. I když jste později vyjadřovali svoji temnou stránku jako galaktičtí válečníci, stále jste v dávných časech vzhledem k Zemi vyjadřovali světlý a čistý aspekt vás samých, když jste připravovali planetu na příchod pozemských duší. Přispěli jste k rozkvětu zelené planety, a když jste vyšli ze svého stádia vědomí "válečníka", věděli jste to. Věděli jste, že jste ničili to, oč jste předtím pečovali a pomáhali vytvářet.

Když jste si uvědomili příslib a krásu Země, pocítili jste vnitřní touhu sejít tam dolů a napravit, co jste zničili. Inkarnovali jste se do lidských těl s úmyslem přinést světlo a vytvořit hodnoty založené na srdci do prostředí, kde v zásadě dominovaly hodnoty egoistické. Chceme nepatrně rozšířit tento motiv přinášení světla, jelikož je v tom něco, co ve vás často způsobuje zmatek a nepochopení.

Když jste se vy, Pracovníci Světla, inkarnovali na Zemi, tak jste vlastně započali vnitřní transformační proces, ve kterém jste měli dokončit svoji vlastní přeměnu z vědomí založeného na egu k vědomí založeném na srdci. Byli jste na cestě k úplnému propuštění vědomí založeném na egu a život na Zemi vám poskytl možnost vypořádat se s tím, co zbylo uvnitř vás po egoisticky zaměřené energii. Energie, se kterými jste si přáli se vypořádat, jste měli potkat v té samotné bytosti, s kterou jste dříve manipulovali a do které jste nyní vstoupili: do lidské bytosti, do vás samotných.

Vaším nejhlubším motivem pro příchod na Zemi bylo smířit se s vaší vlastní vnitřní temnotou a vy jste dali souhlas tomuto setkání uvnitř vás samých jako lidských bytostí. Ačkoli si často myslíte, že jste zde proto, abyste pomáhali ostatním či matce Zemi, nejzákladnějším důvodem je vyléčit sami sebe. Tohle je vaše skutečná světelná práce. Vše další je druhořadé.

Na nejhlubší úrovni si vaše duše přejí převzít zodpovědnost za temnotu, kterou šířily. Nicméně převzetí zodpovědnosti za vaši temnou část je v principu osamělé riziko. Nezahrnuje jiné, kterým byste měli pomáhat či je léčit. Zahrnuje to pouze vás. Pomůžete ostatním, ale to je sekundární efekt. Je důležité uvědomit si pravý pořádek věcí, poněvadž máte tendenci být příliš snaživí v pomáhání ostatním. Toto nadšení pomáhat druhým se často stává pastí, poněvadž se vaše energie spíše s druhou osobou zaplete a vy se poté velmi často cítíte vyčerpaní a zklamaní. Pamatujte prosím: dávat více než přijímat není ani vznešené ani založené na srdci, je to jednoduše chyba. Chyba je, že si myslíte, že jste z části zodpovědní za situaci či duševní stav někoho jiného. To není pravda. Každý je zodpovědný za svoje vlastní štěstí a neštěstí. A to je vskutku požehnání, jelikož každému to poskytuje sílu tvořit a tak může změnit svoji vlastní realitu.

Nejste zde od toho, abyste "opravili" druhé lidi či matku Zemi. Jste zde, abyste vyléčili hluboká zranění uvnitř vaší bytosti. Prosím, směřujte k tomuto úkolu a vše ostatní zapadne na místo bez jakékoli vaší námahy.

Když jste přišli na Zemi a inkarnovali se do lidských těl, měli jste sklon bojovat s energiemi, které jste si přáli překonat. V tom stádiu jste byli v paradoxní situaci. Na jedné straně jste věděli, že chcete "něco jiného" než je moc a nenáviděli jste se za to, co jste udělali dříve špatně. Ale neosvobodili jste se od toho, co jste u sebe nenáviděli. Stále jste se neosvobodili z dominance ega. Když jste přišli na Zemi, měli jste sklony k tomu být rozrušení temnotou, rozhněvat se kvůli ní a vaše reakce byl boj. Paradoxem je, že jste chtěli bojovat s egoistickými energiemi skrze zápas, skrze samotnou energii, které jste se toužili zbavit.

Dosud jste si nebyli vědomi skutečných důsledků vědomí založeného na srdci. Když pozorujete ze srdce, neexistuje žádná bitva mezi Dobrem a Zlem. Realita srdce překračuje obojí. Srdce nevzdoruje temnotě. Vědomí založené na srdci je založené na přijetí všeho, všeho co jest. Je to typ vědomí, který se zbavuje myšlenky, že boj vyřeší vše.

Ačkoli jste toužili po pokojném, ne-bojujícím způsobu, jak se vypořádat s realitou, neměli jste zkušenost s opravdovým prožíváním tohoto ideálu. Ve skutečnosti jste byli v "oblasti mezi", v zemi nikoho, předtím než vstoupíte do nové sféry vědomí.

A tak jste začali dělat všechny druhy "omylů" ve smyslu návratu ke způsobu bytí, kterého jste se chtěli zbavit. Horlivě jste usilovali o změnu či přeměnu kohokoliv či jakékoliv skupiny, která projevovala egoistické chování nebo uznávala hodnoty založené na egu. Nicméně oni na vás reagovali agresivně, častokrát dokonce nepochopili, co se jim snažíte zprostředkovat. Pracovníci Světla byli věky pronásledováni jako čarodějky, neznabozi, političtí agitátoři. Zdálo se, že jsou poháněni ideály, na které ještě svět nebyl připraven. Zdáli se být jiní a nezapadali. Běžně se potkávali se spoustou odporu.

To, co se zde přihodilo, je, že jste se přeorientovali do role oběti poté, co jste nějaký čas hráli roli pachatele v galaktických říších. Váš "spirituální hněv" vyvolal zlostné reakce vašeho prostředí a vy jste se stali obětí, zažívali jste ponížení, hlubokou bolest a ztrátu způsobilosti. Trauma z opětovného odmítání a/nebo vyhnání zanechalo jizvy na vaší duši. Nakonec jste se cítili nežádoucí a bez jakékoli moci. Mnoho z vás se v tomto životě cítí unaveně a teskní po více milujícím a smysluplnějším světě.

Je pro vás velmi důležité, abyste si uvědomili, že role oběti je právě to: role, kterou hrajete. Je to jedna možná interpretace faktů, ale je omezená a překroucená. Nejste ani obětí, ani pachatelem. Jste vědomí duše, které pro sebe stvořilo role, které na chvíli hraje.

Nejste ve skutečnosti obětí sobeckého, materiálně smýšlejícího světa.

Ve skutečnosti agresivní a ne-spolupracující energie, se kterými jste se v mnoha vašich životech setkali, vám jednoduše zpět zrcadlily vaše vlastní vazby k vědomí založenému na egu, vaši vlastní závislost na něm. Když usilujete o výsledky skrze boj, získáte energii boje nazpět. Tohle je/byla vaše vlastní energie vrácena zpět! A tohle je jediný význam karmy.

Sklon k boji se "zlem" je založený na víře, že zlo je mimo vás a musí být vypuzeno z reality. Spirituální výzva k vám Pracovníkům Světla během všech vašich inkarnací vždy byla o tom rozpoznat a přijmout vaši vlastní temnou stránku uvnitř a pochopit její roli a účel.

Nejhlubší výzva je odpustit si a nalézt zpět svoji nevinnost. Jste nevinní a vždy jste byli. Umíte to skutečně pochopit? Pokud tak učiníte, nebudete chtít více změnit svět či bojovat s nespravedlností. Budete si chtít hrát, radovat se, těšit se z každého momentu ve svém životě a jednoduše budete tím, kým jste a budete to sdílet s druhými.

Když vy Pracovníci Světla propustíte myšlenku, že musíte za něco či s někým bojovat, nebudete více odpírání "vnějším světem", společností či druhými lidmi obecně za to, že jste jiní. Nebudete chtít změnit nic, a tudíž se nebudete setkávat s odporem. Budete vědět, že jste vítáni, že váš přínos této realitě je cenný a že jste ceněni druhými.

Když plně opustíte vědomí založené na egu, uvědomíte si, že jste zproštění od pronásledování či vnějších hrozeb. Dostanete se za hranice rolí oběti či pachatele; kruh vaší cesty se uzavře. Uvolníte karmická břemena a budete moci zcela svobodně tvořit cokoli, co budete chtít.

Směřujete ke zrození nového vědomí. Je to typ vědomí, který se plně osvobodil od potřeby kontroly či ovládání čehokoli. Toto vědomí je osvobozeno od strachu. Je to Kristovské vědomí.

Když jsem já, Jeshua, žil na Zemi, chtěl jsem vám říci, že spiritualita není o válce mezi světlem a temnotou. Je o hledání úrovně uvědomění, které jde za hranici dobra a zla, místa, ze kterého pochopíte a přijmete vše. "Božské království je uvnitř vás." Vše, co potřebujete, je uvnitř. Mír, radost a klid jsou vaše, když si skutečně uvědomíte, kým jste: božské bytí ve fyzickém vyjádření.

Pouze když si uvědomíte, že jste zde, abyste transformovali a vyléčili sami sebe, tak se věci pro vás začnou měnit a jako vedlejší efekt i pro ostatní, kteří jsou kolem vás. Svět je, jaký je a nejvyšší věcí, kterou pro něj můžete udělat, je jednoduše ho milovat za to, jaký je. Milujte a pozorujte krásu v každé jednotlivé bytosti, která cestuje skrze tuto rovinu reality.

Mnozí z vás jsou poháněni mou energií, energií Jeshui či Ježíše. Je to tak proto, že jsem váš příbuzný. Byl jsem jednoduše Pracovníkem Světla nezatíženým karmickými vazbami, Pracovníkem Světla, který měl vyšší úroveň sebe-porozumění. Jste dotčeni mojí energií, protože víte, že tohle je energie, ke které směřujete. Energie Krista je energií vašeho vlastního budoucího já.

Přijměte své kristovské vědomí

27.12.2012

Jennifer Hoffman

Jsou Vánoce, a (kromě neoddělitelných dárků, setkání, spousty světel a oslav) je to čas, kdy slavíme narození Ježíše Krista. Tento rok, s načasováním Slunovratu, konce čtvrtého cyklu Mayského kalendáře a s cyklem vzestupu, jenž dokončujeme, nabírají Vánoce zcela nový význam, protože vstupujeme do nové éry lidského vědomí a můžeme v plné míře přijmout své kristovské vědomí.

Dosud a z dálky jsme to vnímali jako vědomí Krista, onu nejvyšší úroveň, jež byla - během jeho pobytu na Zemi - ztělesněna velkým učitelem, jímž byl Ježíš Kristus. Kristus učil o posílení sebe sama, o naší schopnosti mít přímé spojení s Božským Zdrojem, o božské podstatě člověka a o naší vlastní schopnosti dělat zázraky. Často též říkal, když byli lidé udiveni jeho schopnostmi: ,,Toto i vy můžete činit, a ještě více..." Náboženská učení za celá stolení toto učení odosobnila a způsobila, že jsme uvěřili, že jsme bezmocní, nehodní a nezasloužíme si takovéto schopnosti. To se však nyní změnilo.

Zrození Ježíše nám také přineslo potenciál sladit se a spojit s naším vlastním kristovským vědomím, přijmout sebe sama jako jiskry božského vědomí a plně včlenit učení Krista do lidské úrovně naší bytosti. Nejde o to, abychom se snažili být jako on, ve smyslu: ,,co by Ježíš učinil". Jde spíše o integraci aspektů našeho vlastního kristovského vědomí, tedy co bychom my dělali ve svých životech s touto úrovní duchovního uvědomění, sebedůvěry a přesvědčení. Ježíš nám v tomto směru byl příkladem, a nám trvalo tisíciletí, než jsme došli k bodu, kde bychom mohli začít připouštět a uznávat, že jsme schopni získat přístup k této úrovni existence.

Kristovské vědomí je dalším stupněm energetické frekvence, završením naší cesty vzestupu, jež zahrnovala postup od primitivnějších forem bytí k duchovnímu člověku. Kristovské vědomí ztělesňujeme, jestliže víme, že sami jsme součástí božství, že si to zasloužíme, že jsme silní, máme svou hodnotu a jsme bytostmi bez hranic.

K onomu vyrovnání, sladění či spojení s naším kristovským vědomím dochází tehdy, když jsme schopni bez většího úsilí používat svou schopnost spolutvoření po boku Božského Zdroje, když uznáváme své spojení s Ním a spojení mezi námi všemi, a když jsme schopni se stát jedním s energetickým prouděním, jež je tímto Vesmírem. Jsme svrchovanými vládci ve svém životě i na této planetě, a pokud žijeme, jednáme, myslíme a ,,jsme" prostřednictvím svého kristovského vědomí, můžeme stvořit svět, kde vládne bezpodmínečná láska, mír a dobrá vůle - pro všechny a mezi všemi.

Copyright ©2012 Jennifer Hoffman & Enlightening Life OmniMedia, Inc.
https://enlighteninglife.com

(Reprodukce českého překladu v nezkrácené podobě je povolena pro jakékoliv médium, pokud je připojen aktivní odkaz na původní zdroj a tato poznámka - pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Lucka K.) 26. 12. 2012

Kristovo zasvěcení od Mistra Ježíše

09.11.2010 11:11

Přijala Natalie Glasson - 29/10/10

Vystupuji ze zářícího zlatobílého světla a kráčím k vám, abych stanul před vámi, svým zrakem vstřebávám vaši krásu, podstatu a pravdu vašeho bytí a duše. Na vaši počest, jakožto majáku Stvořitelova světla, poklekám před vámi a beru vaše ruce do svých. S láskou, soucítěním a pravdou něžně líbám hřbet a dlaň obou vašich rukou a přikládám je na své čelo. A nyní dovoluji té lásce a míru mého bytí a mé mysli, aby vás zcela objala a nechávám svou energii proudit a propojit se s vaší. Jsme jedním a navěky jím zůstaneme.

Nechte odejít všechny zábrany, pochyby, strachy a nejistoty, jste stále v náruči Stvořitele, jste v bezpečí a já jsem tu, abych vás vedl do větší jednoty se Stvořitelovou duší. Není většího prožitku, než zažít úplnou jednotu se Stvořitelem, být jen láskou, blažeností, mírem, harmonií a čistým jasným světlem. Jste-li připraveni na toto zasvěcení, pak vás provedu nebeskými zahradami hluboko do Stvořitelova srdce.

Možná se ptáte, proč jsem vám přišel pomoci dosáhnout zasvěcení; odpověď je pravdivá a čistá, teď je ten správný čas pro sjednocení energií a rozvoj nového vědomí. Nyní je čas pro přístup k vyšší pravdě a jejímu ukotvení hlouběji ve vašem bytí, aby pomáhala nejen vašemu osobnímu duchovnímu vzestupu, ale i zvyšování vibrací lásky na Zemi. Toto zasvěcení je jednoduché, jako všechna učení a vhledy přicházející od Stvořitelovy duše, má vám pomoci k hlubšímu vtělení Kristova vědomí a aktivovat Krista ve vašem bytí, tedy čistou přítomnost lásky.

Ze svého srdce nechávám vystoupit zlatý plamínek světla, krásný jako drahokam a pulzující a hřejivý jako slunce. Držím tento zlatý plamen světla ve svých do poháru sevřených dlaních. Je pro mne tak drahý, je nositelem a představitelem skutečné pravdy a čistoty Stvořitele. Vibrace, která je tak jemná a rychlá, nese Stvořitelovo kosmické světlo, Jeho lásku a Jeho pravou podstatu. Před vámi je koncentrovaná energie Stvořitelova srdce.

Nechť se váš zrak upře na tento zlatý plamen světla.

Nechť vaše tělo dýchá toto zlaté světlo, aby vás zcela objalo.

Dovolte své mysli, aby přijala tu zářící čistotu zlatého plamene světla.

Dovolte sami sobě stát se jedním s tímto zlatým plamenem, vaše tělo, vaše bytí i mysl jsou s tímto světlem v harmonii. Stáváte se zlatým plamenem, jako se on stává vámi. Uvolněte se v tomto stavu bytí a uvědomte si, že se sjednocujete s mocným aspektem Stvořitelovy lásky.

Daruji vám tento vzácný zlatý plamen jako dar z hloubi své duše. Je to Kristovo vědomí, nejčistší forma lásky Stvořitelovy duše, kterou vám nabízím. Zlaté světlo uchovává vysokou vibraci lásky, ale také vás povzbuzuje, abyste na Zemi jako láska jednali, mluvili, slyšeli, viděli, pohybovali se a byli uvolnění. Dovolte lásce, aby byla vaším světelným průvodcem, vaším učitelem, vaší součástí a duší. Nechť vás zlaté světlo Kristova vědomí zcela obklopí. Čím více přijmete Kristovo světlo do svého bytí, tím větší plamen zlatého světla vyroste kolem vás a vstoupí do vašeho okolí a vaší reality.

Mějte naprostou důvěru v to, že zlatý plamen Kristova vědomí nyní pracuje s vaším tělesným a energetickým systémem a zcela vás proměňuje v maják lásky a Kristova světla. Hluboké léčení a změna vašich energií probíhá jak přijímáte a dýcháte zlaté světlo. Vězte, že toto je pravda a vy si zcela zasloužíte lásku a transformaci, kterou právě zažíváte.

Možná si přejete prohlásit:

'Důvěřuji lásce Stvořitele a Mistru Ježíši, že mě nyní zcela uzdravují.'

Nechť se zlaté světlo zkoncentruje ve vaší srdeční čakře, prociťujte světlo téměř jako tekuté a rozžhavené a spalující veškeré bariéry a omezení, která jste si vytvořili, protože jste se báli být všeobjímající láskou a žít ji. Stvořitelovo objetí může být zdrcující a mocné, když jsme si ho v minulosti nedovolili přijímat. Nyní je čas potvrdit přijetí a vůli přijmout Stvořitelovo láskyplné objetí.

Možná si přejete prohlásit:

'Otevírám své srdce láskyplnému objetí Stvořitele.'

Představte si, prociťte nebo prohlaste své srdce za květ pozvedající se ke slunci a koupající se v teplém láskyplném světle. Možná cítíte jisté nepohodlí, jak světlo teče jak do vaší srdeční čakry, tak z ní. Jak svou srdeční čakru otevíráte přítomností Kristova vědomí vně i uvnitř vašeho bytí, vyrovnáváte se s novým stupněm Kristovy energie, s mou duší a s duší Stvořitele. Vězte, že toto je uvolnění, aktivace a vyrovnávání.

Může to vyžadovat trochu času a trpělivosti, ale zatímco probíhá tato integrace, dovolte si opakovat po určitou dobu tuto afirmaci (vhodných bude deset až patnáct minut):

'Já jsem Kristus.'

Jak si to opakujete v duchu nebo nahlas, nechť vibrace a energie těchto slov pulzuje vaším celým bytím, jako vlna aktivní energie, proudící skrze a kolem vašeho bytí, zvyšující vaši vibraci a podíl lásky a Krista ve vás. Bude to velmi mocné, pokud si dovolíte být ve svém středu silní a jistí a budete afirmací potvrzovat vtělování a přijímání Kristovy energie, existence a světla.

Jak se buduje energie na nové úrovni, možná pociťujete, jak na vás zlaté světlo padá jako třpytící se sprška a vaše srdeční čakra září blažeností, svobodou a láskou. Energie začíná proudit ze samých hlubin vašeho bytí, aby se manifestovala na Zemi, aktivujete Krista v sobě. Jste aspekt, energie a zdroj Kristovy a Stvořitelovy lásky, která již přirozeně ve vás existuje.

Dovolte si prohlásit se silou a oddaností:

'Objímám a vítám věčného Krista v sobě, Kristovy energie a bytí, jakožto Kristovo vědomí na Zemi.'

Toto je přechod, který vyžaduje určitý čas a vývoj, denní soustředění a pozornost. Představujte si sebe sama jako energii Krista kráčejícího po Zemi, osvobozeného od ega a nadřazenosti, jen objímajícího a sdílejícího lásku Stvořitele, Kristovo vědomí. Jste více než hodni této existence, i když se zabýváte svou fyzickou realitou a denními povinnostmi na Zemi. Každý okamžik vašeho života může být posvátný, čistý a plný lásky, když si to dovolíte a zůstanete ve spojení a v naladění se samým jádrem vaší srdeční čakry a vědomím Stvořitele.

Až budete připraveni, je mým přáním poslat vaše zlaté bytí a energii do hloubi Země jako symbol ukotvení Kristovy energie a Krista ve vás do vaší fyzické reality a pozemské současnosti. Jen vy můžete rozhodnout, zda jít svou cestou jako Kristova energie je pro vás a vaši duši vhodné, ale já jsem tu, abych vás objal a vždy vás vedl

Jsem váš přítel a bratr.

Já jsem Mistr Ježíš.

Poznámka ke kopírování:

Copyright a zdroj originálu: Natalie Glasson, https://www.omna.org. Do češtiny přeložila pro www.transformace.info Hanka B. Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů a aktivních odkazů. Děkujeme za respektování této podmínky.

Napsal Jan Heczko

K vizuálnímu členění textu slouží obrázkové sekce

Kromě nadpisů vám s členěním textu na správných místech pomohou i obrázkové sekce. Jednotlivé odstavce vašeho článku oddělte obrázky, které vhodně doplní obsah.

Pokud uvádíte důležitá slova či myšlenky, použijte pro zvýraznění textu citaci.

Váš text začíná právě zde. Klikněte a můžete začít psát. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium totam rem aperiam eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et.